Adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatkezelő tájékoztatja ezen az oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 

Az adatkezelő személyének azonosítása

Név: Földiné Pék Rita e.v.
Székhely: 9028 Győr, Major u. 3.
Adószám: 77267326-1-28
E-mail: foldine@ecorex..hu
Telefon: +36-(70)-364-0720

 

A tájékoztató célja, hatálya

A tájékoztató célja, hogy bemutassa Földiné Pék Rita által alkalmazott adatkezelést, a követett adatbiztonsági szempontokat. Hatálya az 1. pontban bemutatott adatkezelőre, honlapja látogatóira valamint tanfolyamain, tréningjein és rendezvényein résztvevő személyekre terjed ki.

 

Egyes adatkezelések

 

Tréningekre jelentkezés

Az adatkezelés célja

Részvétel biztosítása Földiné Pék Rita által meghirdetett tanfolyamokon, tréningeken.

A kezelt adatok köre, célja

– név
– e-mail cím
– telefonszám
A fentiek közül a név az azonosításhoz, az e-mail cím és a telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges.

Jogalap

Az adatkezelés alapja Földiné Pék Rita tréningjeire jelentkezők önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Érintettek azok a természetes személyek, akik Földiné Pék Rita tanfolyamaira, tréningjeire jelentkeznek.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat ebben a körben a tréning lebonyolítása után 5 évig tárolom. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik a regisztrációjuk törlését, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítek.

 

Ügyfél adatbázis (címlista)

Az adatkezelés célja

Az ügyfél adatbázisunk Földiné Pék Rita tevékenysége iránt érdeklődők, a tréningeken részt vevők adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre, célja

ADAT                                                                                         ADATKEZELÉSI CÉL

– név                                                                                                   azonosítás
– e-mail cím                                                                                      kapcsolattartás
– telefonszám                                                                                  kapcsolattartás

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.

Érintettek köre

Érintettek azok a természetes személyek, akik akár a honlapon, akár a tréningeken előzetes tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárulnak adataiknak az ügyfél adatbázisban történő adatkezeléséhez.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat 5 év után töröljük. Ettől függetlenül a jelentkezők bármikor e-mailben kérhetik adataik törlését az ügyfél nyilvántartásból, melyet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesítek.

 

Érintettek jogai és joggyakorlás

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Földiné Pék Rita által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Földiné Pék Rita az ügyfél kérésére további tájékoztatást ad az ügyfélre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Földiné Pék Rita a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott e-mail címre küldi el a kért tájékoztatást.

A regisztráció törlését az ügyfelek a foldine@ecorex.hu e-mail címre küldött levélben kérhetik. A kérelmet a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül teljesítem.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, pf. 5., telefon + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen Földiné Pék Rita jogosult megismerni, harmadik személyek részére nem adja át és nem teszi közzé.

Földiné Pék Rita informatikai rendszere a weboldal használatával a látogatók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet. Ezen adatok nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Ezen adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, nem tartalmaznak olyan személyes adatokat, amelyekből a látogató személye kideríthető lenne.

Minden olyan esetben, ha Földiné Pék Rita az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről ügyfeleit tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulásukat. Kizárólag az ügyfél előzetes hozzájárulásának birtokában használhatja fel az ügyfél adatait eltérő célra. Az ügyfél számára biztosítja a kért felhasználás elleni tiltakozás lehetőségét.

 

Adatbiztonságról

Földiné Pék Rita, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó minden esetben gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelő intézkedéseket tettünk az adatok védelmére, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A tájékoztatóban használt fogalmak

Látogató az a személy, aki Földiné Pék Rita honlapját bármely okból felkeresi.

Érdeklődő az a személy, aki Földiné Pék Rita honlapján meghirdetett programokkal kapcsolatban információt kér, aki az oldalon lehetővé tett formában a kapcsolatot felvette.

Jelentkező  az a személy, aki Földiné Pék Rita oldalán meghirdetett  bármely tréningre az ott megadott módon jelentkezett.